tłumaczenia chemiczne

Home / Services / tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia chemiczne artykułów, raportów z badań, kart MSDS, patentów

 

Tłumaczenia chemiczne wykonywane są przez chemików-organików lub nieorganików, m.in. absolwentów inżynierii chemicznej i procesowej. Jeśli natomiast dotyczą reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych – analogicznie przez biochemików.

naczynia laboratoryjne – tłumacz chemiczny

Profesjonalny tłumacz chemiczny to osoba stosująca aktualne nazewnictwo związków chemicznych, zgodne z zaleceniami IUPAC. Przykładowe zlecenia, które wykonywaliśmy:

 • tłumaczenie artykułu naukowego z dziedziny chemii,
 • tłumaczenie strony www oraz materiałów marketingowych firmy produkującej środki do dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i przedmiotów (tradycyjne – na bazie alkoholu lub chloru bądź nowatorskie – na bazie ditlenku tytanu (TiO2) z generowaniem wolnych rodników tlenowych),
 • tłumaczenia zadań z chemii dla nauczycieli i studentów,
 • tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (tłumaczenia MSDS),
 • korekta językowa skryptu akademickiego z zakresu analizy wody i jej zanieczyszczeń (język angielski, native speaker),
 • tłumaczenie raportów z badań naukowych, prowadzonych metodami analizy instrumentalnej w laboratorium chemicznym, zawierające rozbudowane analizy statystyczne wyników,
 • tłumaczenia zgłoszeń patentowych procesów syntezy leków chemicznych lub środków ochrony roślin,
 • tłumaczenia raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR), opisujących scenariusze narażenia poszczególnych grup pracowników na szkodliwe substancje chemiczne, np. formaldehyd (aldehyd mrówkowy), wykorzystywany do produkcji rozmaitych żywic, które z kolei stosuje się jako lepiszcze do scalania elementów płyty paździerzowej, płyty wiórowej czy płyty pilśniowej w przemyśle meblarskim.

filtracja na złożu – tłumaczenia z chemii

Teksty kart charakterystyki opracowywane są przez doświadczonych tłumaczy chemicznych – specjalistów z branży zaznajomionych z aktualnymi regulacjami prawnymi, np. magistra lub doktora chemii. Jeśli importer chce zarejestrować dany produkt w Polsce, np. smar, olej itd., zapewniamy użytkowe tłumaczenia MSDS wraz z dostosowaniem treści oraz układu dokumentu do wymogów polskiego i unijnego prawa, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2012 oraz rozporządzeniem REACH.

kolba okrągłodenna – tłumaczenia z chemii

Bazujemy wówczas na danych zawartych w oryginalnym dokumencie, wytycznych ustawy i dodatkowych informacjach, które wyszukujemy i/lub które otrzymamy od klienta, a które powinny znaleźć się w polskiej wersji MSDS. Zapewniamy w ten sposób wartość dodaną – zarówno usługę tłumaczenia z dziedziny chemii, jak i lokalizacji tekstu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Na życzenie Klienta opcjonalnie wykonujemy samo tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, bez uzupełniania dokumentu o dalsze informacje.

punktor z chemii – model kulowo-prętowy

Zagadnienia związane z tłumaczeniami chemicznymi

 
 • krystalografia rentgenowska, sieć krystaliczna;
 • wiązanie kowalencyjne (atomowe), peptydowe, jonowe, wodorowe, siły van der Waalsa;
 • spektrometria mas (MS), spektrometria w podczerwieni (IR), spektrometria w paśmie widzialnym i ultrafiolecie (UV-VIS);
 • foton, elektron, proton, neutron, poziom energetyczny, powłoka elektronowa, dyssypacja energii;
 • chemia fizyczna, fizyka chemiczna;
 • mikroskopia sił atomowych (AFM);
 • szkło, kwas fluorowodorowy, rozpuszczalnik;
 • wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole nieorganiczne, związki kompleksowe;
 • organiczne związki alifatyczne i aromatyczne, łańcuchowe i pierścieniowe, reguła Hückla;
 • węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, etery, estry, aminy, amidy, cukry, tłuszcze, białka, żywice, polimery;
 • pH (odczyn, ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych), alkalizacja, zakwaszanie, zobojętnianie, biureta, miareczkowanie;
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – MSDS.

Chemiczka w laboratorium

01

Tłumaczenia chemiczne wykonywane przez profesjonalistów

Przekłady wykonywane przez chemików i biochemików: MSDS, CSR, zgłoszenia patentowe leków chemicznych, pestycydów itp.

02

Wysokiej jakości tłumaczenia chemiczne artykułów, badań i innych

Pomagamy w rejestracji produktów chemicznych. Stosujemy terminologię IUPAC. Wykorzystujemy terminologię branżową, specjalistyczną i techniczną.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Tak, Brytyjczyk może sprawdzić poprawność tekstu chemicznego pod kątem językowym, np. tekst manuskryptu celem wydania publikacji w zagranicznym branżowym czasopiśmie naukowym.

Owszem, takie tłumaczenia wraz z dostosowaniem do polskiej legislacji wykonują doktorzy chemii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przemyśle chemicznym.

Chemicy lub biochemicy z tytułem magistra lub doktora nauk chemicznych (MSc, PhD).

To zależy, jak obszerny jest to tekst. Zwykle tłumaczenie w trybie zwykłym trwa około 7 dni, natomiast koszt jest proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście. Celem wyceny tłumaczenia proszę przesłać Państwa tekst na e-mail bądź skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny online.