tłumaczenia chemiczne

Home / Services / tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia chemiczne artykułów, raportów z badań, kart MSDS, patentów

 

Tłumaczenia chemiczne wykonywane są przez chemików-organików lub nieorganików, m.in. absolwentów inżynierii chemicznej i procesowej. Jeśli natomiast dotyczą reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych – analogicznie przez biochemików.

naczynia laboratoryjne – tłumacz chemiczny

Portfolio tłumacza chemicznego

 

Profesjonalny tłumacz chemiczny to osoba stosująca aktualne nazewnictwo związków chemicznych, zgodne z zaleceniami IUPAC. Przykładowe zlecenia, które wykonywali tłumacze chemiczni i proofreaderzy naszego biura Best Text:

 • tłumaczenie artykułu naukowego z dziedziny chemii,
 • tłumaczenie strony www oraz materiałów marketingowych firmy produkującej środki do dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i przedmiotów (tradycyjne – na bazie alkoholu lub chloru bądź nowatorskie – na bazie ditlenku tytanu (TiO2) z generowaniem wolnych rodników tlenowych),
 • tłumaczenia zadań z chemii dla nauczycieli i studentów,
 • zwykłe i przysięgłe tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (tłumaczenia MSDS),
 • korekta językowa (proofreading) skryptu akademickiego z zakresu analizy wody i jej zanieczyszczeń (język angielski, native speaker),
 • tłumaczenie raportów z badań naukowych, prowadzonych metodami analizy instrumentalnej w laboratorium chemicznym, zawierające rozbudowane analizy statystyczne wyników,
 • tłumaczenia zgłoszeń patentowych procesów syntezy leków chemicznych lub środków ochrony roślin,
 • tłumaczenia przysięgłe raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR), opisujących scenariusze narażenia poszczególnych grup pracowników na szkodliwe substancje chemiczne, np. formaldehyd (aldehyd mrówkowy), wykorzystywany do produkcji rozmaitych żywic, które z kolei stosuje się jako lepiszcze do scalania elementów płyty paździerzowej, płyty wiórowej czy płyty pilśniowej w przemyśle meblarskim.

filtracja na złożu – tłumaczenia z chemii

Tłumaczenia tekstów chemicznych dla przemysłu

 

Teksty kart charakterystyki dla producentów i importerów chemikaliów opracowywane są przez doświadczonych tłumaczy chemicznych – specjalistów z branży zaznajomionych z aktualnymi regulacjami prawnymi, np. magistra lub doktora chemii. Jeśli importer chce zarejestrować dany produkt w Polsce, np. smar, olej itd., zapewniamy użytkowe tłumaczenia MSDS wraz z dostosowaniem treści oraz układu dokumentu do wymogów polskiego i unijnego prawa, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2012 oraz rozporządzeniem REACH.

kolba okrągłodenna – tłumaczenia z chemii

Bazujemy wówczas na danych zawartych w oryginalnym dokumencie, wytycznych ustawy i dodatkowych informacjach, które wyszukujemy i/lub które otrzymamy od klienta, a które powinny znaleźć się w polskiej wersji MSDS. Zapewniamy w ten sposób wartość dodaną – zarówno usługę tłumaczenia z dziedziny chemii, jak i lokalizacji tekstu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Na życzenie Klienta opcjonalnie wykonujemy samo tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, bez uzupełniania dokumentu o dalsze informacje.

Pisemne tłumaczenia przysięgłe z chemii

 

Jak wygląda proces wykonywania profesjonalnych przysięgłych tłumaczeń chemicznych w biurze Best Text? Otóż jest on dwuetapowy, tzn. najpierw doświadczony tłumacz chemiczny wykonuje zwykły przekład merytoryczny. Następnie certyfikowany tłumacz, zwany tłumaczem przysięgłym, oficjalnie poświadcza zgodność tłumaczenia chemika. Jako lingwista przy okazji sprawdza kompletność tłumaczenia fachowca z branży chemicznej oraz weryfikuje warstwę językową przekładu.   

punktor z chemii – model kulowo-prętowy

W podsumowaniu warto zauważyć, iż ekspert, taki jak mgr lub dr chemii, względnie biochemii, jest faktycznym tłumaczem tekstu. Z kolei sam tłumacz przysięgły, najczęściej magister, względnie doktor filologii obcej, spełnia rolę weryfikatora, przeprowadzając korektę językową tekstu i nadając mu mocy prawnej przez urzędami państwowymi lub zagranicznymi. Przysięgłe tłumaczenia tekstów chemicznych obejmują przeważnie następujące typy dokumentów:

 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS),
 • raport z badań naukowych w dziedzinie chemii przemysłowej lub chemii analitycznej,
 • raport bezpieczeństwa chemicznego,
 • certyfikat analizy (określający czystość preparatu chemicznego; półproduktu lub produktu handlowego),
 • deklaracja zgodności aparatury do analityki chemicznej z normami unijnymi.

Zagadnienia związane z tłumaczeniami chemicznymi

 
 • krystalografia rentgenowska, sieć krystaliczna;
 • wiązanie kowalencyjne (atomowe), peptydowe, jonowe, wodorowe, siły van der Waalsa;
 • spektrometria mas (MS), spektrometria w podczerwieni (IR), spektrometria w paśmie widzialnym i ultrafiolecie (UV-VIS);
 • foton, elektron, proton, neutron, poziom energetyczny, powłoka elektronowa, dyssypacja energii;
 • chemia fizyczna, fizyka chemiczna;
 • mikroskopia sił atomowych (AFM);
 • szkło, kwas fluorowodorowy, rozpuszczalnik;
 • wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole nieorganiczne, związki kompleksowe;
 • organiczne związki alifatyczne i aromatyczne, łańcuchowe i pierścieniowe, reguła Hückla;
 • węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, etery, estry, aminy, amidy, cukry, tłuszcze, białka, żywice, polimery;
 • pH (odczyn, ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych), alkalizacja, zakwaszanie, zobojętnianie, biureta, miareczkowanie, złoże kolumny;
 • filtracja żelowa;
 • chromatografia jonowymienna (IEC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC);
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – MSDS.

Dolne Witkowice, Ostrava, Czechy, huta stali - tłumaczenia dla przemysłu

01

Tłumaczenia chemiczne wykonywane przez profesjonalistów

Przekłady wykonywane przez chemików i biochemików: MSDS, CSR, zgłoszenia patentowe leków chemicznych, pestycydów itp.

02

Wysokiej jakości tłumaczenia chemiczne artykułów, badań i innych

Pomagamy w rejestracji produktów chemicznych. Stosujemy terminologię IUPAC. Wykorzystujemy terminologię branżową, specjalistyczną i techniczną.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Tak, Brytyjczyk może sprawdzić poprawność tekstu chemicznego pod kątem językowym, np. tekst manuskryptu celem wydania publikacji w zagranicznym branżowym czasopiśmie naukowym.

Owszem, takie tłumaczenia wraz z dostosowaniem do polskiej legislacji wykonują doktorzy chemii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przemyśle chemicznym.

Chemicy lub biochemicy z tytułem magistra lub doktora nauk chemicznych (MSc, PhD).

To zależy, jak obszerny jest to tekst. Zwykle tłumaczenie w trybie zwykłym trwa około 7 dni, natomiast koszt jest proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście. Celem wyceny tłumaczenia proszę przesłać Państwa tekst na e-mail bądź skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny online.