English deutsch Русский française hrvatski

Wtorek, 29 wrz 2020
Tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia chemiczne wykonywane są przez chemików-organików lub nieorganików, m.in. absolwentów inżynierii chemicznej i procesowej. Jeśli natomiast dotyczą reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych – analogicznie przez biochemików. Tłumacz chemiczny to osoba stosująca aktualne nazewnictwo związków chemicznych, zgodne z zaleceniami IUPAC. Przykładowe zlecenia, które wykonywaliśmy: 

  • tłumaczenie artykułu naukowego z dziedziny chemii,
  • tłumaczenia zadań z chemii dla nauczycieli i studentów,
  • tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS),
  • tłumaczenie raportów z badań naukowych, prowadzonych metodami analizy instrumentalnej w laboratorium chemicznym, zawierające rozbudowane analizy statystyczne wyników,
  • korekta językowa skryptu akademickiego z zakresu analizy wody i jej zanieczyszczeń (język angielski),
  • tłumaczenia raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR), opisujących scenariusze narażenia poszczególnych grup pracowników na szkodliwe substancje chemiczne, np. formaldehyd (aldehyd mrówkowy), wykorzystywany do produkcji rozmaitych żywic, które z kolei stosuje się jako lepiszcze do scalania elementów płyty paździerzowej, płyty wiórowej czy płyty pilśniowej w przemyśle meblarskim. 

 

 kolba okrągłodenna –  tłumaczenia chemia

 

Teksty kart charakterystyki opracowywane są przez doświadczonych tłumaczy chemicznych – specjalistów z branży zaznajomionych z aktualnymi regulacjami prawnymi, np. magistra lub doktora chemii. Jeśli importer chce zarejestrować dany produkt w Polsce, np. smar, olej itd., zapewniamy użytkowe tłumaczenia MSDS wraz z dostosowaniem treści oraz układu dokumentu do wymogów polskiego i unijnego prawa, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2012 oraz rozporządzeniem REACH. Bazujemy wówczas na danych zawartych w oryginalnym dokumencie, wytycznych ustawy i dodatkowych informacjach, które wyszukujemy i/lub które otrzymamy od klienta, a które powinny znaleźć się w polskiej wersji MSDS. Zapewniamy w ten sposób wartość dodaną – zarówno usługę tłumaczenia z dziedziny chemii, jak i lokalizacji tekstu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Na życzenie Klienta opcjonalnie wykonujemy samo tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, bez uzupełniania dokumentu o dalsze informacje.

Wycena Tłumaczenie

Zamówienie Tłumaczenie

Hasła związane z kategorią "Tłumaczenia chemiczne":

krystalografia rentgenowska, sieć krystaliczna;
wiązanie kowalencyjne (atomowe), peptydowe, jonowe, wodorowe, siły van der Waalsa; 
spektrometria mas (MS), spektrometria w podczerwieni (IR), spektrometria w paśmie widzialnym i ultrafiolecie (UV-VIS);
foton, elektron, proton, neutron, poziom energetyczny, powłoka elektronowa, dyssypacja energii;
chemia fizyczna, fizyka chemiczna;
mikroskopia sił atomowych (AFM);
szkło, kwas fluorowodorowy, rozpuszczalnik;
wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole nieorganiczne, związki kompleksowe; 
organiczne związki alifatyczne i aromatyczne, łańcuchowe i pierścieniowe, reguła Hückla;
węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, etery, estry, aminy, amidy, cukry, tłuszcze, białka, żywice, polimery; 
pH (odczyn, ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych), alkalizacja, zakwaszanie, zobojętnianie, biureta, miareczkowanie;
cząsteczka metanu – tłumaczenia MSDS karta charakterystyki substancji niebezpiecznej  MSDS.


Aktualności
2020-05-06
Automatyczna wycena tłumaczenia pisemnego online Wyceń swój tekst przeznaczony do tłumaczenia lub korekty. Zostań naszym klientem i otrzymaj rabat za... więcej
2020-04-09
Tłumaczenie dokumentacji medycznej – artykuł o zachowaniu zdrowia Jak zachować zdrowie, prowadzące do szczęścia i długowieczności – wpływ stresu i emocji.... więcej
2019-12-09
Kulisy zawodu tłumacza przysięgłego Tekst filologa angielskiego o warunkach dla kandydatów na tłumacza przysięgłego... więcej


Informacje
Biuro tłumaczeń
Tłumaczenia
Języki tłumaczeń
Teksty dla ciekawskich

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: