Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych – MSDS (SDS) wymaganych ustawowo w przemyśle chemicznym; zwroty H

Home / Kategorie tłumaczeń Tłumaczenia specjalistyczne / Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych – MSDS (SDS) wymaganych ustawowo w przemyśle chemicznym; zwroty H
Tablica Mendelejewa - tłumaczenia MSDS - chemia

Według obowiązującego prawa podmiot wprowadzający w danym kraju do obrotu substancję chemiczną bądź preparat chemiczny, sklasyfikowany jako niebezpieczny, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z nim karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (w skrócie MSDS z angielskiego od Material Safety Data Sheet lub jeszcze bardziej skrótowo: SDS).

nauczycielka chemii, laborantka – tłumacz chemicznych kart MSDS

Regulacje wewnętrzne i unijne (REACH) nakładają obowiązek posiadania kart MSDS w języku danego kraju na producentów, importerów i dystrybutorów niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego chemikaliów. W karcie MSDS zawarte są wymagane odpowiednimi rozporządzeniami informacje mające na celu przedstawienie potencjalnych zagrożeń ze strony substancji chemicznej lub preparatu chemicznego dla człowieka i środowiska. Przedstawione są tam również wytyczne co do prawidłowego postępowania z produktem chemicznym oraz instrukcje pierwszej pomocy przedmedycznej w razie nieuważnego użycia produktu i wypadku. Wymogiem jest zatem, by karta charakterystyki była dostępna w wersji językowej zrozumiałej dla osób, które będą miały kontakt z danym preparatem chemicznym bądź z daną substancją chemiczną.

Molekuła - model wzoru strukturalnego - tłumaczenia kart charakterystyki

Dlatego trudnimy się sztuką przekładu tych kart według szablonów terminologicznych. W biurze tłumaczeń specjalistycznych Best Text translacje chemiczne najczęściej wykonywane są przez doktorów, magistrów lub inżynierów chemii. Czasem również przez biochemików, biologów, farmaceutów lub lekarzy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, tłumaczenie karty charakterystyki wykonane w naszej agencji może zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Ponadto na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować treść tłumaczonej karty charakterystyki do wymogów prawa polskiego i unijnego.

minerał - tłumaczenie chemiczne MSDS

Przy okazji specjalistycznych przekładów MSDS tłumacz chemiczny ma obowiązek stosować utarte zwroty, określające poszczególne punkty dokumentu oraz formy zagrożeń fizyko-chemicznych i sposoby radzenia sobie z wypadkami. Zwroty wskazujące typ zagrożenia (inaczej zwroty H, ang. Hazard Statements) to oznaczenia na etykietach substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, definiujące zagrożenia i opisujące charakter oraz intensywność tych zagrożeń dla człowieka i środowiska ze strony substancji lub mieszaniny. Toksyczność ostra i toksyczność przewlekła tych substancji przeważnie badane są na wrażliwych organizmach wodnych (np. rozwielitkach), a także na pszczołach, szczurach czy królikach, np. określana jest dawka LD50 (z ang. Lethal Dose), powodująca śmierć u połowy osobników badanej populacji zwierząt. W poniższych tabelach przedstawiono rozwinięcie zwrotów H z podziałem na odpowiednie podgrupy.

oznaczenie numeryczne opis zagrożenia
H202Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H221Gaz łatwopalny.
H222Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223Aerozol łatwopalny.
H224Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226Łatwopalna ciecz i pary.
H228Substancja stała łatwopalna.
H240Ogrzanie grozi wybuchem.
H241Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242Ogrzanie może spowodować pożar.
H250Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290Może powodować korozję metali.
oznaczenie numeryczneopis zagrożenia
H300Połknięcie grozi śmiercią.
H301Działa toksycznie po połknięciu.
H302Działa szkodliwie po połknięciu.
H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
H311Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315Działa drażniąco na skórę.
H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319Działa drażniąco na oczy.
H330Wdychanie grozi śmiercią.
H331Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334Może powodować objawy alergii lub astmy, lub trudności w oddychaniu
w następstwie wdychania.
H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340Może powodować wady genetyczne.
H341Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350Może powodować raka.
H350iWdychanie może spowodować raka.
H351Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H360FMoże działać szkodliwie na płodność.
H360FDMoże działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko
w łonie matki.
H360DMoże działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360FdMoże działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się,
że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360DfMoże działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko
w łonie matki.
H361fPodejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361dPodejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361fdPodejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się,
że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H362Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370Powoduje uszkodzenie narządów.
H371Może powodować uszkodzenie narządów.
H372Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie.
H373Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie.
oznaczenie numeryczne opis zagrożenia
H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *