Angielskie i polskie słownictwo techniczne stosowane w tłumaczeniu patentów

Home / Języki tłumaczeń angielski / Angielskie i polskie słownictwo techniczne stosowane w tłumaczeniu patentów
stary piec - tłumaczenia zgłoszeń patentowych

Tłumaczenia opisów patentowych, szczególnie z dziedzin takich jak biotechnologia, chemia, farmacja czy medycyna, z pewnością nie należą do najłatwiejszych. By profesjonalnie tłumaczyć patenty, należy ściśle przestrzegać wytycznych terminologicznych oraz być ekspertem w wąskiej dziedzinie wiedzy. Dla ułatwienia tłumaczom pracy z tego rodzaju tekstami stworzyliśmy tabelę utartych sformułowań stosowanych w ochronie patentowej wynalazków, przede wszystkim biotechnologicznych, chemicznych i farmaceutycznych. Tłumaczenia patentów z dziedziny mechaniki czy budownictwa to jeszcze inna para kaloszy (tłumaczenia techniczne), gdyż wówczas do ich przetłumaczenia trzeba zatrudnić inżyniera.

studzienka kanalizacyjna - tłumaczenia patentów technicznych

Najwięcej tego typu zleceń otrzymać można od wyspecjalizowanych kancelarii rzeczników patentowych lub od uczelni wyższych. Jeśli będziemy mieli wybitne szczęście, otrzymamy zlecenie bezpośrednio od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Najczęściej zdarzają się zamówienia przekładów patentów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski. Jeśli dany dokument ma posiadać moc urzędową, konieczne jest wykonanie przysięgłego tłumaczenia patentu. Tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego respektowane są przez polskie sądy oraz Urząd Patentowy RP.

Tłumaczenie patentu z angielskiego na polski wymaga stosowania konkretnych, utartych zwrotów, które – na podstawie naszego doświadczenia z klientami oraz publikacji pod redakcją Andrzeja Szewca pt. „Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej” – przybliżamy czytelnikom w poniższej tabeli.

Język angielskiJęzyk polskiKomentarz objaśniający
assemblyzespół
patent pending
(pat. pend. = pat. appl.)
zgłoszony do
opatentowania
o wynalazku, dla którego
wniosek o udzielenie ochrony patentowej został przedłożony
do rozpatrzenia; wraz z podaniem numeru ostrzega
przed powielaniem produktu
patentedopatentowanyprodukt lub sposób jego
otrzymywania objęty ochroną patentową; w danym kraju nie wolno go kopiować
claims; revendicationszastrzeżenia(patentowe)
figure; Fig.figura; fig.rycina zamieszczona na końcu zgłoszenia patentowego
w języku urzędowym
drawingrysunek
formpostać(leku, związku chemicznego)
methodsposób (ew.: proces)rzadko "proces", np. w opisach przemian biochemicznych
(proces fermentacji etc.)
formulationformulacjaczyli: skład recepturowy
danego preparatu
compositionkompozycjaskład (chemiczny)
compoundzwiązekw sensie chemicznym
deviceurządzeniebłędne tłumaczenie:
maszyna, narzędzie
stepetapw: technologia chemiczna,
patenty farmaceutyczne;
błędne tłumaczenie: "krok"
to comprisezawierać
to consist ofskładać się z
agentczynnik, środek w sensie preparatu bądź
substancji chemicznej
patent agentrzecznik patentowy
prior art / state of artstan techniki
person skilled in the artznawca
inventortwórca
inventive designprojekt wynalazczy
use ofzastosowanie
background of the inventiontło wynalazkuakurat tutaj dosłowne
tłumaczenie jest dobre
field of the inventiondziedzina wynalazku
technical fielddziedzina techniki
preferred embodimentskorzystne przykłady
wykonania
extracted with acetoneekstrahowano acetonemforma bezosobowa
dominuje w języku polskim
acidified with HClzakwaszano HCl
according to one of
preceding claims
według jednego
z poprzednich
zastrzeżeń
including, but not
limited to,...
obejmujący, w sposób
nieograniczający,...
preferredkorzystny
preferablekorzystnie
whereinw którym; przy czym; gdzie
characterized in that...znamienny tym, żetylko w zastrzeżeniach
patentowych
characterized in that...charakteryzuje się tym, żew opisie patentowym
according to claim (no)według zastrzeżenia (nr)
(the pharmaceutically
acceptable salts)
or the combinations
thereof
(farmaceutycznie
dopuszczalnych
soli) lub ich kombinacji
rodzajnika "the"
nie tłumaczy się
Summary of the invention /
Brief description of the
invention
Podsumowanie wynalazku /
Krótki opis wynalazku
What I claim is:Zastrzeżenia patentowe:
patenteewłaściciel patentu
patent-roll(s)rejestr patentów
alkylalkilnie dodaje się słów, np.
błędny byłby zapis
tłumaczenia jako
"grupa alkilowa"

Miłej lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *