English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 28 maj 2023
Angielskie i polskie słownictwo techniczne stosowane w tłumaczeniu patentów
2013-01-31, dodano przez admin
Kategorie: [ Tłumaczenia techniczne ] [ Tłumaczenia patentów ] [ Tłumaczenia z chemii ] [ angielski ]


Tłumaczenia opisów patentowych, szczególnie z dziedzin takich jak biotechnologiachemia, farmacja czy medycyna, z pewnością nie należą do najłatwiejszych. By profesjonalnie tłumaczyć patenty, należy ściśle przestrzegać wytycznych terminologicznych oraz być ekspertem w wąskiej dziedzinie wiedzy. Dla ułatwienia tłumaczom pracy z tego rodzaju tekstami stworzyliśmy tabelę utartych sformułowań stosowanych w ochronie patentowej wynalazków, przede wszystkim biotechnologicznychchemicznych i farmaceutycznych. Tłumaczenia patentów z dziedziny mechaniki czy budownictwa to jeszcze inna para kaloszy (tłumaczenia techniczne), gdyż wówczas do ich przetłumaczenia trzeba zatrudnić inżyniera.
Najwięcej tego typu zleceń otrzymać można od wyspecjalizowanych kancelarii rzeczników patentowych lub od uczelni wyższych. Jeśli będziemy mieli wybitne szczęście, otrzymamy zlecenie bezpośrednio od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Najczęściej zdarzają się zamówienia przekładów patentów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na język polski.

Tłumaczenie patentu z angielskiego na polski wymaga stosowania konkretnych, utartych zwrotów, które – na podstawie naszego doświadczenia z klientami oraz publikacji pod redakcją Andrzeja Szewca pt. "Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej" – przybliżamy czytelnikom w poniższej tabeli.
 

Tabela 1.
 Utarte słownictwo stosowane w tłumaczeniach patentów. Glosariusz podaje poprawne 
                brzmienie kluczowych wyrazów i całych fraz występujących w tekście zgłoszeń
               
patentowych
Język angielski Język polski Komentarz objaśniający
assembly zespół  
patent pending
(pat. pend. = pat. appl.)
zgłoszony do
opatentowania
o wynalazku, dla którego
wniosek o udzielenie ochrony
patentowej został przedłożony
do rozpatrzenia; wraz z
podaniem numeru ostrzega
przed powielaniem produktu
patented opatentowany produkt lub sposób jego
otrzymywania objęty ochroną
patentową; w danym kraju nie
wolno go kopiować
claims; revendications zastrzeżenia (patentowe)
figure; Fig. figura; fig. rycina zamieszczona na końcu
zgłoszenia patentowego
w języku urzędowym
drawing rysunek  
form postać (leku, związku chemicznego)
method sposób (ew.: proces) rzadko "proces", np. w opisach
przemian biochemicznych
(proces fermentacji etc.)
formulation formulacja czyli: skład recepturowy
danego preparatu
composition kompozycja skład (chemiczny)
compound związek w sensie chemicznym
device urządzenie błędne tłumaczenie:
maszyna, narzędzie
step etap w: technologia chemiczna,
patenty farmaceutyczne;
błędne tłumaczenie: "krok"
to comprise zawierać  
to consist of składać się z   
agent czynnik, środek  w sensie preparatu bądź
substancji chemicznej
patent agent rzecznik patentowy  
prior art / state of art stan techniki  
person skilled in the art  znawca  
inventor twórca  
inventive design projekt wynalazczy   
use of zastosowanie  
background of the invention  tło wynalazku akurat tutaj dosłowne
tłumaczenie jest dobre
field of the invention dziedzina wynalazku   
technical field dziedzina techniki  
preferred embodiments korzystne przykłady
wykonania
 
 
extracted with acetone ekstrahowano acetonem  forma bezosobowa
dominuje w języku polskim
acidified with HCl zakwaszano HCl  
according to one of
preceding claims
według jednego
z poprzednich
zastrzeżeń
 
including, but not
limited to,... 
obejmujący, w sposób
nieograniczający,...
 
preferred korzystny  
preferable korzystnie  
wherein w którym; przy czym; gdzie  
characterized in that... znamienny tym, że  tylko w zastrzeżeniach
patentowych
characterized in that... charakteryzuje się tym, że w opisie patentowym
according to claim (no) według zastrzeżenia (nr)  
(the pharmaceutically
acceptable salts)
or the combinations
thereof
(farmaceutycznie
dopuszczalnych
soli) lub ich kombinacji
rodzajnika "the"
nie tłumaczy się
Summary of the invention /
Brief description of the 
invention
Podsumowanie wynalazku /
Krótki opis wynalazku
 
What I claim is: Zastrzeżenia patentowe:  
patentee właściciel patentu  
patent-roll(s) rejestr patentów  
alkyl alkil nie dodaje się słów, np.
błędny byłby zapis 
tłumaczenia jako 
"grupa alkilowa"
 
Miłej lektury!
 


Nowe, darmowe słowniki angielsko-polskie pdf do pobrania online z działu dla tłumaczy: biochemia, chemia organiczna, farmacja, medycyna - Starsze »
« Nowsze - Korekta tekstów tłumaczeń – tendencje do wyrazistości i precyzji wypowiedzi


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: