English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych – MSDS (SDS) wymaganych ustawowo w przemyśle chemicznym; zwroty H
2013-01-02, dodano przez admin
Kategorie: [ Artykuły, teksty ] [ Tłumaczenia z chemii ] [ O tłumaczeniach i tłumaczach ] [ Tłumaczenia specjalistyczne ]


Według obowiązującego prawa podmiot wprowadzający w danym kraju do obrotu substancję chemiczną bądź preparat chemiczny, sklasyfikowany jako niebezpieczny, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z nim karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (w skrócie MSDS z angielskiego od Material Safety Data Sheet lub jeszcze bardziej skrótowo: SDS). Regulacje wewnętrzne i unijne (REACH) nakładają obowiązek posiadania kart MSDS w języku danego kraju na producentów, importerów i dystrybutorów niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego chemikaliów. W karcie MSDS zawarte są wymagane odpowiednimi rozporządzeniami informacje mające na celu przedstawienie potencjalnych zagrożeń ze strony substancji chemicznej lub preparatu chemicznego dla człowieka i środowiska. Przedstawione są tam również wytyczne co do prawidłowego postępowania z produktem chemicznym oraz instrukcje pierwszej pomocy przedmedycznej w razie nieuważnego użycia produktu i wypadku. Wymogiem jest zatem, by karta charakterystyki była dostępna w wersji językowej zrozumiałej dla osób, które będą miały kontakt z danym preparatem chemicznym bądź z daną substancją chemiczną.  

Dlatego trudnimy się sztuką przekładu tych kart według szablonów terminologicznych. W biurze tłumaczeń specjalistycznych Best Text translacje chemiczne najczęściej wykonywane są przez doktorów, magistrów lub inżynierów chemii. Czasem również przez biochemików, biologów, farmaceutów lub lekarzy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, tłumaczenie karty charakterystyki wykonane w naszej agencji może zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Ponadto na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować treść tłumaczonej karty charakterystyki do wymogów prawa polskiego i unijnego.
 
Przy okazji specjalistycznych przekładów MSDS tłumacz ma obowiązek stosować utarte zwroty, określające poszczególne punkty dokumentu oraz formy zagrożeń fizyko-chemicznych i sposoby radzenia sobie z wypadkami. Zwroty wskazujące typ zagrożenia (inaczej zwroty H, ang. Hazard Statements) to oznaczenia na etykietach substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, definiujące zagrożenia i opisujące charakter oraz intensywność tych zagrożeń dla człowieka i środowiska ze strony substancji lub mieszaniny. Toksyczność ostra i toksyczność przewlekła tych substancji przeważnie badane są na wrażliwych organizmach wodnych (np. rozwielitkach), a także na pszczołach, szczurach czy królikach, np. określana jest dawka LD50 (z ang. Lethal Dose), powodująca śmierć u połowy osobników badanej populacji zwierząt. W poniższych tabelach przedstawiono rozwinięcie zwrotów H z podziałem na odpowiednie podgrupy.

Tabela 1. Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia w kontekście zagrożeń fizycznych.
 oznaczenie
  numeryczne 
 opis zagrożenia
 H202  Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
 H203  Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
 H204  Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
 H205  Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
 H220  Skrajnie łatwopalny gaz.
 H221  Gaz łatwopalny.
 H222  Skrajnie łatwopalny aerozol.
 H223  Aerozol łatwopalny.
 H224  Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
 H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H226  Łatwopalna ciecz i pary.
 H228  Substancja stała łatwopalna.
 H240  Ogrzanie grozi wybuchem.
 H241  Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
 H242  Ogrzanie może spowodować pożar.
 H250  Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
 H251  Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
 H252  Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
 H260  W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać  samozapaleniu.
 H261  W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
 H270  Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 H271  Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
 H272  Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 H280  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 H281  Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub  obrażenia.
 H290  Może powodować korozję metali.

Tabela 2. Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia w kontekście zagrożeń dla zdrowia i życia.
oznaczenie
numeryczne
 opis zagrożenia
 H300  Połknięcie grozi śmiercią.
 H301  Działa toksycznie po połknięciu.
 H302  Działa szkodliwie po połknięciu.
 H304  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 H310  Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
 H311  Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
 H312  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 H314  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 H315  Działa drażniąco na skórę.
 H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 H319  Działa drażniąco na oczy.
 H330  Wdychanie grozi śmiercią.
 H331  Działa toksycznie w następstwie wdychania.
 H332  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 H334  Może powodować objawy alergii lub astmy, lub trudności w oddychaniu
 w następstwie wdychania.
 H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 H336  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 H340  Może powodować wady genetyczne.
 H341  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
 H350  Może powodować raka.
 H350i  Wdychanie może spowodować raka.
 H351  Podejrzewa się, że powoduje raka.
 H360  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
 H360F  Może działać szkodliwie na płodność.
 H360FD  Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko
 w łonie matki.
 H360D  Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 H360Fd  Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się,
 że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 H360Df  Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się,
 że działa szkodliwie na płodność.
 H361  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko
 w łonie matki.
 H361f  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 H361d  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 H361fd  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się,
 że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 H362  Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
 H370  Powoduje uszkodzenie narządów.
 H371  Może powodować uszkodzenie narządów.
 H372  Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe
 lub powtarzalne narażenie.
 H373  Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe
 lub powtarzalne 
narażenie.

Tabela 3. Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia w kontekście zagrożeń dla środowiska.
oznaczenie
 numeryczne 
 opis zagrożenia
 H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 H410  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe  skutki.
 H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 H412  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 H413  Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.Biuro tłumaczeń jako pomost porozumienia pomiędzy użytkownikami różnych języków - Starsze »
« Nowsze - Medycyna jako nauka o wielu gałęziach; w słowniczku polsko-angielskim tłumaczymy jej podział na różne specjalizacje


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: